19 Eylül 2015 Cumartesi

Türk Yavrusına-Şevkiy BektöreTürk Yavrusına-Şevkiy Bektöre

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Mazlum halqnıñ koz yaşıdır, ahıdır,
Asırlarca peltelenmiş, birikmiş,
Qan renkinde tamğan yurek qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Faqır halqnıñ koz bebegi, canıdır.
Aqqı içün zindanlarda çürügen,
Şeit olıp, olenlerniñ qanıdır.

İşte, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Evelleri sürünirdi yerlerde.
Faqat bugun ta koklerde yukselmiş,
Şarqta, Ğarpta dolaşıyur seferde!

Elbet, yavrum, şu kordigiñ al bayraq
Qan ağlayan bir yapraqtır tarihtan.
Bir qığılçım kibi kokke fırlanmış
Mazlumlarnıñ qalbindeki yanıqtan.

Tabın, yavrum, bayrağıña canıñle,
Tarihına aqqın butün yazılsın!
Qılıçıñle, qalemiñle, quçüñle
Aqsızlıqqa teren mezar qazılsıñ!

(Yañı Çolpan, No 1)


Тюрк Яврусына-Шевкий Бектёре

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Мазлум халкънынъ коз яшыдыр, ахыдыр,
Асырларджа пельтеленмиш, бирикмиш,
Къан ренкинде тамгъан юрек къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Факъыр халкънынъ коз бебеги, джаныдыр.
Акъкъы ичюн зинданларда чюрюген,
Шеит олып, оленлернинъ къаныдыр.

Иште, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Эвеллери сюрюнирди ерлерде.
Факъат бугун та коклерде юксельмиш,
Шаркъта, Гъарпта долашыюр сеферде!

Эльбет, яврум, шу кордигинъ ал байракъ
Къан агълаян бир япракътыр тарихтан.
Бир къыгъылчым киби кокке фырланмыш
Мазлумларнынъ къальбиндеки яныкътан.

Табын, яврум, байрагъынъа джанынъле,
Тарихына акъкъын бутюн язылсын!
Къылычынъле, къалеминъле, къучюнъле
Акъсызлыкъкъа терен мезар къазылсынъ!

(Янъы Чолпан, Но 1)

Gitmek İsterim-Şevkiy Bektöre


Gitmek İsterim-Şevkiy Bektöre

Gittim, gidiyorum, gitmek isterim,
Er Türk ocağında tütmek isterim,
Ceddimin geçtigi keniş çöllerde,
Onuñ devesini gütmek isterim.

Babamdan diñledim, dedem kim edi?
Kimlerle düşmüş, kimlerle qalqmıştı?
Geçmişin qaranlıq ulkelerinde
Angi ocaqlarda ateş yaqmıştı?

Qurduğı ocaqlar, yaptığı yurtlar,
Angi bir bayğuşlara mesken olmuştır?
O şanı yigitler, gurbuz erlerden
O yurtlarda şimdi kimler qalmıştır?

O tüten ocaqlar, o yeşil çöller,
Niçün tütmez olmuş, niçün solmuştır?
Yigitsiz boş qalan guzel yurtlara
Nereden gelmiş de bayguş dolmuştır?

O adsız-esapsız davar sürüsi
Angi canavara qurban olmuştır?
Dedemin kunaylan atlar qoşturan
Meydanlar kimlere meydan olmuştır?..

Gittim, gidiyorum, baqmaq isterim,
Sönen ocaqları yaqmaq isterim.
Geçtiğim yerlerde er yigit içün
Şiirimden bir çelenk yapmaq isterim.

Гитмек Истерим-Шевкий Бектёре

Гиттим, гидиёрум, гитмек истерим,
Эр Тюрк оджагъында тютмек истерим,
Джеддимин гечтиги кениш чёллерде,
Онунъ девесини гутьмек истерим.

Бабамдан динъледимч дедем ким эди?
Кимлерле дюшмюш, кимлерле къалкъмышты?
Гечмишин къаранлыкъ улкелеринде
Анги оджакъларда атеш якъмышты?

Къурдугъы оджакълар, яптыгъы юртлар,
Анги бир байгъушлара мескен олмуштыр?
О шаны йигитлер, гурбуз эрлерден
О юртларда шимди кимлер къалмыштыр?

О тютен оджакълар, о ешиль чёллер,
Ничюн тютмез олмуш, ничюн солмуштыр?
Йигитсиз бош къалан гузель юртлара
Нереден гельмиш де байгуш долмуштыр?

О адсыз-эсапсыз давар сюрюси
Анги джанавара къурбан олмуштыр?
Дедемин кунайлан атлар къоштуран
Мейданлар кимлере мейдан олмуштыр?..

Гиттим, гидиёрум, бакъмакъ истерим,
Сёнен оджакълары якъмакъ истерим.
Гечтигъим ерлерде эр йигит ичюн
Шииримден бир челенк япмакъ истерим.